Names beginning with X, Y or Z


The number of words in the biography is given in brackets. A * indicates that there is a portrait.

Xenocrates of Chalcedon (2868)
Xiahou Yang (446)
Xian, Jia (843)
Xiaotong, Wang (1558)
Xu Bao-Lu (1171*)
Xu Guangqi (1532*)
Xu Yue (563)

Yamabe, Hidehiko (1317*)
Yang Hui (2166*)
Yano, Kentaro (1828*)
Yates, Frank (1229*)
Yativrsabha (218)
Yau, Shing-Tung (1304*)
Yavanesvara (403)
Yoccoz, Jean-Christophe (619*)
Youden, William (806*)
Young, Alfred (1561*)
Young, Andrew (514*)
Young, Grace Chisholm (1150*)
Young, Lai-Sang (1534*)
Young, Laurence (1310*)
Young, Thomas (1798*)
Young, William (1171*)
Youqin, Zhao (837)
Yuan, Ruan (1567)
Yue, Xu (537)
Yule, George (2485*)
Yunus, Abu'l-Hasan ibn (1320)
Yushkevich, Adolph P (584)
Yusuf Ahmed (661)

Zaanen, Adriaan (1398*)
Zada, al-Rumi Qadi (1037)
Zakharchenko, M V- (959*)
Zalts, Karlis (701*)
Zarankiewicz, Kazimierz (946*)
Zaremba, Stanislaw (1105*)
Zariski, Oscar (1674*)
Zassenhaus, Hans (2485*)
Zeckendorf, Édouard (1376*)
Zeeman, Chris (2329*)
Zehfuss, Georg (1988*)
Zelmanov, Efim (1351*)
Zeno of Elea (2155*)
Zeno of Sidon (1063*)
Zenodorus (501)
Zermelo, Ernst (1379*)
Zeuthen, Hieronymous (833*)
Zhang Heng (1497*)
Zhang Qiujian (1031)
Zhao Youqin (830)
Zhi, Li (2015)
Zhu Shijie (2020)
Zhukovsky, Nikolay (829*)
Zi, Sun (1299)
Zippin, Leo (1985*)
Zolotarev, Egor (647*)
Zorawski, Kazimierz (1715*)
Zorn, Max (1538*)
Zu Chongzhi (1434*)
Zu Geng (651)
Zu Xuan (651)
Zuse, Konrad (1122*)
Zwicky, Fritz (2868*)
Zygalski, Henryk (2718*)
Zygmund, Antoni (2374*)
Zylinski, Eustachy (2112*)


Pictures of all the mathematicians above
Alphabetical indexes
 A   B   C   D   E   F   G 
H IJ K L M N O
PQ R S T UV W XYZ


Main index Biographies Index
Chronological Index

JOC/EFR November 2018 School of Mathematics and Statistics
University of St Andrews, Scotland
The URL of this page is:
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Indexes/XYZ.html